ACE销售产品网
当前位置: 首页>产品中心>JBL>CBT 50LA

JBL CBT 50LA 扬声器


  术规格 

产品描述 : 由8个2英寸单元组成的50厘米竖直线阵列,带恒定波宽电路
产品应用 : 低声压应用,视频监听,专卖店,广场,客运,补声应用,会议室,风格建筑
可选性
垂直覆盖 : 20度
均衡 : 音乐(平坦) / 语言
抽头设置 : 70V/100V : 60W多抽头,8欧姆
性能
频率响应(-10dB) : 80Hz-20kHz
灵敏度
(SPL @1m)
: 93dB
功率(低阻) : 150W
声压级 : 115dB(峰值121dB)
覆盖控制频率(±20度) : 1500HZ
安装 : 10个M6吊挂点,包含墙装支架
尺寸 : 528 x 99 x 153 mm
(20.8 x 3.9 x 6.0 in)